add my name

kschoi%csking.kaist.ac.kr@daiduk.kaist.ac.kr (Key-Sun CHOI)
From: kschoi%csking.kaist.ac.kr@daiduk.kaist.ac.kr (Key-Sun CHOI)
Message-id: <9305130120.AA08547@csking.kaist.ac.kr>
Subject: add my name
To: interlingua@ISI.EDU
Date: Thu, 13 May 93 11:20:13 KDT
X-Mailer: ELM [version 2.3 PL11]
Please add my name to Interlingua.

kschoi@cs.kaist.ac.kr

-- 
Prof. Key-Sun Choi 
Computer Science Department, 
Center for Artificial Intelligence Research
KAIST
373-1 Kusong-dong Yusong-ku
Taejon 305-701 Korea
E-mail: kschoi@cs.kaist.ac.kr
Tel: +82-42-869-3525 
Fax: +82-42-869-3510